top of page

NLGO denkt mee met de Proeftuin Van Pallandtpolder MiddelharnisU voelt zich thuis op ons eiland. Een eiland van ruime landbouwpolders en mooie natuur. Maar weet u ook hoe de producten op het land groeien? Wat er allemaal bij komt kijken om de bodemkwaliteit en het bodemleven – ook in de toekomst – optimaal te houden? Welke slimme technieken er worden bedacht om nog duurzamer en vernieuwender te produceren? U kunt de duurzame innovaties in de Proeftuin Van Pallandtpolder van dichtbij meemaken!


Zo introduceerde de Gemeente in 2020 het project Proeftuin Van Pallandtpolder. De gemeente Goeree-Overflakkee bezit ca 70 ha landbouwgrond in de Van Pallandtpolder te Middelharnis. Deze gronden zijn aangekocht ten behoeve van de Gebiedsontwikkeling Noordrand. Het plan “Proeftuin voor Duurzame en Innovatieve landbouw Van Pallandtpolder” is een hier een onderdeel van, waarbij aandacht is voor duurzame en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van landbouw en waarbij een directe koppeling tussen onderwijs, ondernemers en overheid in beginsel centraal staat. Een groen/recreatief routenetwerk vormt het landschappelijk kader. De gemeente wenste met ingang van 1 januari 2021 invulling te geven aan deze gebiedsambitie. Hierbij kon het gaan om een nieuwe techniek, een nieuw product of de vernieuwing van een proces.


Via openbare inschrijving werden ondernemers uitgedaagd om hiervoor een creatief plan neer te leggen. Maar liefst 12 partijen hadden een plan neergelegd.
De Proeftuin Van Pallandtpolder staat voor kennis verkrijgen en kennis delen.Op 15 december 2020 is de pacht gegund aan ondernemers Groeneveld, Wesdorp en Groenendijk. We vragen hoe het allemaal zit aan Martijn Groenendijk, twintig jaar jong, eigenaar van Groenendijk Agro en student Bedrijfskunde.
Martijn: We hebben bewust voor een samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij gekozen, om het kunstmestgebruik omlaag te brengen en een kringloop te kunnen sluiten. Er is gekozen voor een reguliere, en niet voor een biologische teelt. Reden daarvoor: omschakeling naar biologisch kost zeker twee jaar en de termijn van de pacht is in eerste instantie drie jaar, dus dat is veel te kort om zo’n overgang rendabel en bovendien nuttig te maken. Daarnaast vinden wij dat de grootste slag op gebied van verduurzaming te behalen is in de gangbare sector, omdat nog steeds het grootste gedeelte van akkerbouwend Nederland gangbaar teelt. Op deze manier blijven we met ons project dus dicht bij de praktijk, maar is het zeker wel innovatief, duurzaam en haalbaar.


Ons plan is om de van Pallandtpolder niet alleen duurzaam en natuur-inclusief te gaan inrichten, maar wij willen hierbij ook maatschappelijke participatie. Met een gewasrotatie van 1 op 6, in strokenteelt met een breedte van 30-40 meter, creëren we plek voor insecten en natuurlijke vijanden voor de bestrijding van schadelijke insecten in de gewassen, waardoor we aanzienlijk minder gewasbescherming hopen te gebruiken. Met behulp van een lokale kringloop van meststoffen, door de samenwerking tussen onze bedrijven, en het telen van stikstofbindende veehouderijgewassen laten zien dat we met minder tot geen gebruik van kunstmest goede gewassen kunnen telen. Daarnaast gaan wij 10% van het areaal inrichten voor natuurontwikkeling.
Er is een samenwerking aangegaan met het Louis Bolk instituut, die het project begeleidt en jaarlijks aansluit bij de planvorming en de monitoring. Daarnaast is er participatie door een samenwerking aan te gaan met de scholen uit de Beroepscampus om mee te innoveren te ontwerpen en te leren. Ook willen we in gesprek met andere partijen die dit project een warm hart toedragen.


Om beleving van de Proeftuinen mogelijk te maken, willen we een aantal recreatievoorzieningen realiseren, zoals wandelpaden, belevingshoeken en een blote-voeten-pad.

Begin januari is er een prettig kennismakingsoverleg geweest met Huibert Groeneveld en Martijn Groenendijk over wat NLGO kan bijdragen aan dit initiatief. Daar kwam uit dat:


- NLGO gaat meedenken over de invulling van de natuurstroken, zodra dat kan gaan we ter plekke kijken. Ook neemt Kees van ’t Zelfde plaats in projectgroep Natuur van de proeftuin van Pallandtpolder

- we elkaars website doorlinken zodat achterban met elkaar kennis kan maken en we elkaar meer bekendheid geven

- Nlgo kan iets betekenen bij open dagen en klein onderhoud als eventueel maaien met vingerbalk

- we kennis delen door elkaars netwerk te gebruiken

- Nlgo zorgt voor aanlevering monitoring cijfers aangaande vogelstand in het gebied. Op die manier hebben we een aanzet voor een nulmeting, om in een later stadium beter inzicht te hebben in de impact van de proeftuin.


Heeft u als NLGO lid zin om hier bij betrokken te worden? U bent van harte welkom, een mailtje naar info@nlgo.nl is genoeg!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page