top of page

“Goeree-Overflakkee plant bomen voor de toekomst.”

Op 04-12-2020 had NLGO overleg met de PvdA fractie over "groene zaken" op het eiland.

Aanwezig: van PvdA zijde: Petra ’t Hoen (raadslid); Frank Boerboom (Ombudsteam PvdA) namens NLGO: Kees van ’t Zelfde; Jos Hendriks.


De PvdA deed op 02-01-2020 een oproep “Goeree-Overflakkee plant bomen voor de toekomst”. Het voorstel van de Partij van de Arbeid was om per hectare één boom te planten op Goeree-Overflakkee. Dit is verwoord in een motie, die niet is aangenomen; vermoedelijk omdat men de consequenties van de strekking van de motie niet kon overzien. De PvdA wil wel voortborduren op de ideeën die in januari ontvouwd werden.

De noodzakelijkheid én de mogelijkheden voor behoud, herstel en uitbreiding van het bomenbestand te ondersteunen is goed onderbouwd in de volgende stukken:

- Nederland weer mooi; Deltaplan voor het landschap / 2006_VNCL-NL weer mooi-

Deltaplan voor het landschap.pdf

- 50 ideeën voor nieuwe bossen / 2010-01-20_LNV-Innovatienetwerk-50 ideeën voor

nieuwe bossen.pdf

- De aanleg van geïntegreerde bossen / 2001_De aanleg van geïntegreerde bossen.pdf.


NLGO strijd al jaren tegen kaalslag bomen en vóór herstel en/of compensatie.

- Tijdens de afhandeling van de landinrichtingsprojecten (1990 – 2000) is

afgesproken dat de aanplant van bomen alleen op de dijken zou plaats

vinden (ruimtelijke cultuur-historische structuur) en op aaneengesloten percelen

(dorpsbosjes). De meeste dijken zijn reeds beplant. Het lijkt NLGO van belang dat de

Gemeente, op voorhand, al locaties aanwijst/reserveert, waar compensatie van bomen

kan plaats vinden. Wellicht kunnen de vrijkomende ijsbanen een toekomstige locatie

| zijn?

- NLGO is al sinds 2008 (via de toenmalige Gemeente Oostflakkee) in gesprek met het Waterschap over het compenseren van bomen, die van overheidswege moeten en moesten verdwijnen (Rietveld-Ooltgensplaat; Magdalenadijk-Oude Tonge; Krammerbuitendijk). Hoewel voor het kappen van populieren, volgens de Boswet, geen omgevingsvergunning benodigd is, vindt NLGO dat de overheid de morele plicht heeft om deze wel aan te vragen en ook voor compensatie moet zorgen.

- in 2020 is een verzoek gedaan door bewoners uit Oude Tonge om een bosperceel te ontwikkelen, grenzend aan de bebouwing van de Molenweg. De bewoners missen de mogelijkheid om in hun directe omgeving een wandeling in de natuur te kunnen maken. Misschien kan hier een compensatielocatie worden ingericht.


De PvdA ziet zich zelf als een groene partij voor Goeree Overflakkee. De PvdA wil het onderwerp niet alleen bekijken vanuit economisch perspectief, maar ook vanuit de optiek van ecologie, cultuurhistorie en welzijn.

De PvdA constateert dat tot heden het groenbeleid vooral een beleid is op basis van management en niet op basis van ecologie of landschap. Deels is dit uit gebrek aan kennis.

NLGO heeft, in dit verband, al vaker gepleit voor het in dienstnemen van een ecoloog. De PvdA onderschrijft dit.

NLGO heeft een aantal suggesties gedaan t.a.v. het vaak eenzijdig kappen van bomen, vanuit een economische achtergrond (bouw, infrastructuur, kostenbeperking).

Een idee zou kunnen zijn het opnemen van een regel in een Omgevingsvergunning, dat bij het kappen van meer dan 5 bomen er een compensatieplan zou moet worden overlegd.

Verder zouden beeldbepalende bomen moeten worden gevrijwaard van kap, door te eisen dat een bouwplan om een dergelijke boom heen moet worden ontworpen.

In de Bossenstrategie van minister Schouten van LNV staat als streven dat Nederland in 2030 een grotere diversiteit kent aan bos, met meer verschillende soorten bomen van verschillende leeftijden. Ook moet er de komende 10 jaar 37.000 hectare bos bijkomen; een toename van 10%, bijna 4x de omvang van de stad Utrecht. Om de kennis over – en het plezier voor – bos en bomen te vergroten, is tevens opgenomen dat alle kinderen tijdens hun basisschoolperiode een boom moeten kunnen planten.

Hier liggen kansen en geld om daar vroegtijdig, door de gemeente Goeree Overflakkee, op in te spelen. De gemeente wil immers, bij monde van Wethouder Tea Both, op het eiland enkele herdenkingsbossen realiseren. De vraag is hoe we daar op aan kunnen sluiten. De PvdA zal dit informeel navragen en daarna een strategie bepalen.

De gemeente zou bezig zijn met de realisatie van een ‘groenplan’. In het kader van de definitieve Omgevingswetgeving moet elke gemeente een Omgevingsvisie (samenhangende visie op strategisch niveau) opstellen. Hierin zit o.a. een landschapsplan. Een ‘groenplan’ kan daar van afgeleid worden. Kan de NLGO hier invloed op uit oefenen?


Specifieke punten die NLGO aan de orde heeft gesteld:

- De ‘groene long’ van Middelharnis komt in gevaar: nieuwbouw op Hernesseroord; dit

staat al jaren op de planning, en lijkt nu voor 2021 te gaan gebeuren.

De bomen staan er al vanaf de jaren ‘60; een ouder bos dus. Een ouder bos compenseren

vraagt meer dan de optelsom van het aantal bomen dat zou verdwijnen.

Volgens de PvdA ligt het probleem met name bij de gewenste infrastructuur bij

nieuwbouw. Hernesseroord is redelijk goed aangesloten op een ontsluitingsweg

(Randweg). Bouwen aan de westkant van het havenkanaal levert verkeersproblemen op.

De Gemeente heeft ook weinig inbreng in bouwlocaties. Veelal brengen de

Projectontwikkelaars die in en gaat de Gemeente hier wat graag in mee. (Gebrek aan

visie?)

- Projectontwikkelaars denken niet aan een groene aankleding met o.a. bomen. Wat ervan op

de plantekening is te zien, wordt vaak niet uitgevoerd. Zou dat niet dwingender moeten

worden vastgelegd?

- In het buitengebied, maar ook op de bedrijventerreinen staan veel schuren ‘naakt’ in de

open ruimte. Zou een vorm van erfbeplantingsplicht weer moeten worden opgenomen?

- Het "onderhoud" van SBB aan de dorpsbosperceeltjes geeft veel onrust en onbegrip bij de

bevolking. Is er regulier overleg met grote natuurorganisaties? Dit blijkt onduidelijk.

- Kan een bestemmingsplanwijziging (b.v. 1994; toegestane locatie voor geplande

jachthaven in de Sluiskreek te Oude Tonge – bij de buitensluis), waaraan al meer dan 25

jaar geen uitvoering is gegeven, weer ongedaan worden gemaakt?

Al met al een constructief gesprek, waarbij nog veel vragen op een antwoord wachten. Tussen PvdA en NLGO is de afspraak gemaakt dat we elkaar op dit soort onderwerpen meer zullen informeren en bevragen.


Jos Hendriks / Kees van ‘t Zelfde
bottom of page