top of page

Natuur en Landschap

Ecologisch is het zandwallenlandschap van belang. Het zomerse geluid van de zeldzame veldkrekel is overal te horen. Op de arme duingrond komen allerlei bijzondere en fraaie planten als muizenoor, zandblauwtje en vlasbekje in bloei. Aan de noord- en de oostkant van de wallen groeit eikvaren.

Naast de grote cultuurhistorische waarde van het zandwallengebied kent het ook een grote natuurwaarde. De zandwallen / schurvelingen bestaan voornamelijk uit arme zandgrond waardoor er andere planten en insecten op voorkomen dan in de omringende gebieden. Het behoud van deze natuurwaarde kan niet worden onderschat.

Lees meer..

In het zandwallengebied liggen tientallen poelen, sommige al eeuwenoud, andere recentelijk gegraven voor amfibieën. Kleine watersalamander, Bruine- en Groene kikkers komen in het gebied veel voor. Maar ook maken diverse soorten libellen gebruik van de poelen om zich voort te planten. 

De zandwallen met de uitgemijnde akkers zorgen voor een gevarieerd, spannend en intiem landschap.

Zandwallen verdelen een kaal en hard landschap in beschermde en ‘gezellige’ kavels van verschillende vormen en afmetingen. De afwisseling van planten en dieren is groot. Bij iedere bocht, kun je oog in oog komen te staan met een ree of een groene specht.

 

Meer informatie over zandwallen en, onder andere, de ecologische waarde ervan, treft u hier.

bottom of page