top of page

Meer over het Kenniscentrum

Het Kenniscentrum Zandwallen is een werkgroep van de NLGO. Het Kenniscentrum heeft als doel de kwaliteit van het zandwallengebied en de daarin aanwezige schurvelingen en zandwallen te beschermen en zo mogelijk zelfs te verbeteren. Het Kenniscentrum adviseert eigenaren en gemeente over het onderhoud en eventuele restauratie van de zandwallen op de kop van het eiland.

Het gebied staat, ondanks het besef van iedereen dat het een uniek gebied is, onder grote druk. 


In de jaren ‘60 en ‘70 is ongeveer 1/3 deel van het open zandwallengebied omgevormd tot recreatieterrein. Hoewel de Provincie Zuid-Holland het zandwallenlandschap heeft uitgeroepen tot Kroonjuweel is er nog veel te verbeteren aan de bescherming hiervan. 


Wanneer boeren uit het gebied stoppen met hun bedrijf worden de percelen vaak omgevormd tot paardenwei of tuin. Ook verdwijnen karakteristieke boerderijen om plaats te maken voor minder streekeigen bebouwing. Ondanks de beschermde status van de zandwallen worden ze met enige regelmaat vergraven of ingericht als tuin.

In oktober 2019 zijn er vanuit de politiek in de gemeenteraad vragen gesteld over de stand van zaken: “Het schurvelingen- en zandwallenlandschap bij Ouddorp is een zogeheten kroonjuweel in onze provincie, vanwege het werkelijk unieke cultuurhistorische karakter van het gebied en de bijdrage aan de biodiversiteit. Tot 2016 kon het gebied rekenen op provinciale subsidie voor beheer en onderhoud. Naar aanleiding van een werkbezoek en gesprekken met betrokkenen zijn er bij de SP-fractie grote zorgen gerezen over de huidige staat van het landschap en het perspectief voor dit landschap op de langere termijn. Volgens contacten in het gebied blijkt uit een recente inventarisatie (bij de gemeente in een GISbestand) dat van zowel de schurvelingen als van de zandwallen 50% slecht is onderhouden en dat van beide landschapselementen zo’n 20 tot 30% aangetast is door beschoeiingen, afgravingen, omvorming tot tuin, het storten van afval en het aanleggen van bouwwerken.

Lees meer..

Vereniging Natuur- & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO) doet er alles aan om in gesprek met gemeente, waterschap en natuurbeschermingsorganisaties focus te houden op onder andere bescherming van het zandwallenlandschap. Sinds de gemeentelijke herindeling valt Ouddorp nu onder gemeente Goeree-Overflakkee en door die schaalvergroting lijkt de gemeente minder grip te hebben op controle en handhaving.


Er is weinig besef van de waarde van het zandwallenlandschap en zelfs bij de gemeente is niet altijd bekend wat er wel en (vooral) wat er niet mag. Het is al voorgekomen dat de gemeente toestemming gaf een zandwal met betonnen keerwanden te stabiliseren .

Er lijkt een belangrijke behoefte te bestaan, zowel bij gemeente als bij inwoners van Ouddorp, aan voorlichting en informatie over alles wat te maken heeft met zandwallen en het behoud daarvan. Het Kenniscentrum Zandwallen dat NLGO hiervoor heeft opgericht heeft tot doel dat mogelijk te maken. 

 

bottom of page