top of page

Volkerak zoet of zout? Een kleine overwinning....

Bijgewerkt op: 17 mei

Vorige maand ondertekenden we als NLGO de petitie van het Comite zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer waarin werd opgeroepen dit zoetwaterbekken zoet te houden en af te zien van het terugbrengen van getij en zout water. Leo Linnartz en Dirk van Straalen hadden daarvoor in april 2019 op de ALV avond een vurig pleidooi gehouden.


Vandaag 12 november kan het comité berichten:


"Afgelopen vrijdag boekten we dankzij jullie allen een kleine overwinning. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft besloten het zout maken van Volkerak-Zoommeer met 6 jaar uit te stellen zo valt te lezen in een brief aan de tweede kamer. Allen bedankt voor jullie inzet!


In de brief staat onder andere;

Getij Volkerak-Zoommeer: (projectkosten € 110 mln.)

Onderbouwing: Het project Getij Volkerak-Zoommeer programmeren we niet voor de tweede tranche vanwege de verdeeldheid over het toekomstperspectief van een zout Volkerak Zoommeer met getij en de noodzaak om eerst de alternatieve zoetwatervoorziening te realiseren.


Dit uitstel is helaas geen direct afstel van het voorliggende plan, maar het geeft hoop dat men onze stem heeft gehoord. De verdeeldheid over het toekomstperspectief blijft echter. Dus gaan wij door, juist nu het onder de aandacht ligt. We zien nog altijd geen noodzaak voor ecologie, recreatie, landbouw of klimaatverandering om Volkerak-Zoommeer zout te maken.

We blijven ons inzetten voor:

-Het Volkerak-Zoommeer is het op één na grootste zoetwaterbekken van Nederland en de meest betrouwbare zoetwatervoorraad voor de agrarische sector. Na renovatie Bathse Spuisluis en Krammersluizen zal zoutlek verholpen zijn en kan zoet water voor komende decennia worden gegarandeerd.

-Maatregelen om terugdringing van nutriënten in Volkerak-Zoommeer te bewerkstelligen moet onmiddellijk worden opgepakt. Hierbij is met name de Provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta aan zet. Tot dusver ontbreekt politieke wil binnen deze provincie. Voor stabiliteit ecosysteem is terugdringing nutriënten nodig om blauwalgenproblematiek verder te doen afnemen en te laten verdwijnen. Zowel voor natuur, als zoetwatergebruik en recreatie is dit noodzakelijk, maar ook bij eventuele zoute(re) toekomst.

-Het huidige plan tot zout maken met een mini-getij leidt niet tot verhoging natuurkwaliteiten, maar tot een nieuwe ecologische shock. Meerwaarde voor natuur ontbreekt in het plan en onderbouwing ontbreekt.

-Huidige natuur en agrariërs zijn afhankelijk van een stabiel ecosysteem. Systeemverandering naar zout brengt teveel onzekerheden met zich mee. Door nieuwe instabiliteit (Grevelingenproblematiek) en voedselrijke situatie zullen nieuwe plaaggolven optreden. Goede inhoudelijke argumentatie voor duurzaamheid zout systeem ontbreekt in huidige plan.

-Verwerping van huidige plan en start van nieuwe MIRT-verkenning, waarbij zoete situatie eerlijke kans krijgt. Aanpak nutriënten valt hierbij binnen de scope. In plaats van een watersysteemrapportage zetten wij in op een systeemrapportage waarbij alle directe invloeden van buitenaf worden meegenomen.

-Openheid en samenwerking met alle actoren. Waarbij wat ons betreft afscheid genomen wordt van huidige vooraanstaande plantrekkers, die tijdens planproces vragen, inhoudelijke kritiek en de vele zienswijzen structureel negeerden.


Nogmaals bedankt! Maar ook de oproep om u in te blijven zetten voor een mooie toekomst Volkerak-Zoommeer door uw politieke contacten te informeren.


Vriendelijke groet,

Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer"


Comments


bottom of page