top of page

2022-02 NLGO gaat naar Raad van State over Hernesseroord

Bijgewerkt op: 8 meiHoewel wij het belang van woningbouw (overigens hier in het dure, vrije segment - geen sociale woningbouw), in deze tijd van woning schaarste, onderkennen, zijn wij van mening dat het bestemmingsplan niet voldoende onderbouwd is en dat de huidige ecologische en landschappelijke waarde van het gebied niet voldoende worden gewaarborgd, of gecompenseerd.


Allereerst komen de aantallen te kappen bomen, zoals aangegeven door de gemeente niet overeen met onze tellingen. Er gaan veel meer bomen verdwijnen dan de Gemeente aangeeft. Dan, als we kijken naar wat de Gemeente zelf als beleid heeft vastgesteld, zoals bijvoorbeeld in de LIOR, de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte LIOR (25 mei 2021). dan menen wij dat de ontwikkeling in het Bestemmingsplan Woningbouwontwikkeling Hernesseroord indruist tegen de groenvisie van de Gemeente zelf.

In de LIOR wordt aangegeven dat de Groenvisie van de Gemeente de nadruk wil leggen op de volgende punten.

• De gemeente Goeree-Overflakkee streeft ernaar om (oude) groenstructuren en elementen in de kernen te behouden en waar mogelijk te versterken. • De gemeente voert een actief participatie- en inspraakbeleid bij de herinrichting van nieuwe groengebieden in de kernen. • Het vergroten van de biodiversiteit in de gemeente door bij de herinrichting en ontwikkeling van nieuwe woonwijken en gebieden aandacht te besteden aan de diversiteit in soorten en type beplanting.”


Het bestemmingsplan dient - zo vindt ook de Gemeente - inzicht te geven in de ecologische effecten van het plan. En dat is nu precies wat wij missen. Er is geen milieu-effectonderzoek gedaan. Slechts een onderzoek naar de effecten van het verwijderen van groenopstanden.

Als we zien wat er verstoord en vernietigd dreigt te worden dan is dat veelzeggend.

Het herinrichtingsplan is ons inziens te groot en, door de onzekerheid van de uitwerking van enkele deelplannen, te onvolledig om slechts te volstaan met een Quickscan in één dag, zoals nu is gebeurd.


Ook ontbreekt het aan te nemen maatregelen om ecologische effecten teniet te doen. De ecologische aanvaardbaarheid is daardoor niet aangetoond door de Gemeente, naar onze mening. Het belang van de ecologie en het landschap zijn volgens ons juist onvoldoende gewogen. Althans niet waarneembaar in de nota van beantwoording en de voorafgaande bestemmingsplanstukken.


We willen voorkomen dat tijdens een juridische procedure alvast wordt begonnen met bomenkap. daarom hebben wij de zaak voorgelegd aan de Raad van State, maar ook aan de Voorzieningenrechter.


Hernesseroord verkoopbrochure


Comments


bottom of page