top of page

Helledijk, hoe bestaat het..

Bijgewerkt op: 17 mei

De Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht en de Vereniging Natuur en Landschapsbescherming Goeree Overflakkee (NLGO) hebben in een gezamenlijk schrijven aan de gemeente Goeree-Overflakkee hun verbazing en verontrusting geuit over het illegaal afgraven van de Helledijk te Oude Tonge. Volgens NLGO en Dorpsgezicht is de gemeente ernstig in gebreke gebleven: in strijd met de verleende omgevingsvergunning is de middeleeuwse Helledijk volledig afgegraven. Citaat: “Het landschap ter plaatse is hierdoor ernstig beschadigd en de cultuurhistorische waarde van de dijk is volledig verloren gegaan. De gemeente was hier tijdig van op de hoogte maar heeft nagelaten te handhaven. NLGO en Dorpsgezicht dringen er bij de gemeente op aan de dijk conform de verleende vergunning te -laten- herstellen. Verder is verzocht werk te maken van planologische bescherming van de dijken op Goeree-Overflakkee “vanwege landschappelijke waarden, en ook vanwege cultuurhistorische waarden met name waar de ouderdom, de geschiedenis van de inpolderingen en de aanwezigheid van originele duikers in deze dijken hier aanleiding toe geven We zien de reactie van de gemeente met belangstelling tegemoet. Wordt vervolgd..

eens de Helledijk - nu ingezaaid

Comments


bottom of page